Villkor

 

 

pil_gul

 

 

 

Alla Cycling Adventure’s turer tillhandahålls av Cycling Adventure och är föremål för följande villkor.

Ålder

När du bokar din resa bekräftar du att du är över 18 år och har läst, förstått och accepterar dessa villkor i sin helhet.

Pris och betalning

Vi förbehåller oss rätten att höja eller sänka broschyrpriser när som helst, när du har bokat din resa är det pris som anges på bokningsbekräftelsen det garanterade priset på resan.

Alla angivna priser är inklusive moms.

Dina skyldigheter 

Du ska: följa instruktionerna från Cycling Adventures guide under hela resan; se till att du har tillräcklig bra hälsa för att kunna delta i resan; meddela oss om eventuella medicinska sjukdomar som du lider av som kan påverka din förmåga att medverka på resan; bära hjälm medans cykling; inte cykla när du är påverkad av alkohol eller droger; försäkra dig om att du har en reseförsäkring som täcker bagage, cykelutrustning och sjukvårdskostnader under resans gång.

Våra rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller ändra din resa när som helst innan avresa; på grund av händelser utanför vår kontroll, såsom men inte begränsat till: force majeure, översvämning, torka, jordbävning eller annan naturkatastrof; epidemi eller pandemi; terroristattack, inbördeskrig, uppror , strejk eller upplopp, krig, hot om eller förberedelse för krig, väpnade konflikter, införande av sanktioner, embargo, eller uppsägning av diplomatiska förbindelser; kärnvapen, kemiska eller biologiska föroreningar; eller kollaps av byggnader, brand, explosion eller olycka, (tillsammans ”Händelser utanför vår kontroll”). Vi förbehåller oss också rätten att ställa in eller ändra din resa när som helst före avresa (efter eget godtycke), även om vi försäkrar er om att vi kommer att sträva efter att bara göra det när det är absolut nödvändigt.

I händelse av att vi avbokar din resa 

Vi kommer att ge dig en kredit motsvarande (2500 kr) att använda på en annan Cycling Adventure resa under förfarandet av två år. Du kommer också ha rätt att: (a) boka någon annan tillgänglig resa; eller (b) få full återbetalning av hela summan som betalats; och vi kommer inte att vara ansvariga för flyg eller försäkringskostnader som du har ådragit dig (det är av denna anledning som vi rekommenderar att du väntar med att boka flyg och ordna försäkring tills resan är bekräftad). Vi förbehåller oss rätten att stoppa dig från att delta på din resa om du: beter dig på ett kränkande och/eller hotfullt sätt; eller deltar i olagliga aktiviteter.

Överföra resan 

Om en företags- eller personlig nödsituation skulle leda till att du inte kan åka på din resa, kan du övergå till någon annan resa, som: har lediga platser kvar på den och är planerad att avgå inom två år efter resan du ursprungligen registrerade dig för. Det finns ingen avgift för att överföra alla dina betalningar till en annan resa. Överföringar som görs färre eller 60 dagar innan avresa kommer att betraktas som en avbokning och våra standardavbokningsregler (se ovan) kommer då gälla.

Ändringar av din resa

Vi kommer att göra vårt bästa för att se till att resplanen för din resa inte behöver ändras. Emellertid, om en händelse utanför vår kontroll inträffar (vi kanske inte kan följa våra utannonserade resvägar eller scheman). Om några ytterligare kostnader uppstår genom försening, olycksfall eller störningar av den planerade resvägen sker på grund av händelser utanför vår kontroll, kan vi inte ersätta dig för sådana kostnader.

Cyklar

Om du väljer att ta med egen cykel på resan, försäkrar du här med att: det ska vara lämpligt för din resa, den ska vara väl underhållen och i gott skick; du är ensam ansvarig för montering, reparation och underhåll av din cykel under resan.

Om du hyr en cykel från oss under resan, försäkrar vi här med: att den är lämplig för din resa, väl underhållen och i gott skick; och vi är ensamt ansvariga för montering, reparation och underhåll av din hyrda cykel under resans gång och du accepterar att du inte ska försöka att montera, reparera eller underhålla din hyrda cykel själv under resan.

Upphävande 

Genom att boka: godkänner du att du har fått och läst all information vi försett dig med angående resan; du accepterar att alla rekommendationer givna av oss när det gäller klimat, kläder, särskild utrustning, är topografi etc. är givna i god tro, men att vi inte kan garantera dess riktighet eller fullständighet; accepterar du att det är ditt ansvar att ordna försäkring som täcker dig under hela resan; du bekräftar din medvetenhet om den fysiskt ansträngande karaktären av våra resor och accepterar riskerna och farorna med våra resor, inklusive faror under cykling antingen på väg eller utanför vägen och eventuella risker som följer av (bland annat) dåligt väder och det varierande skicket av vägar och/eller spår; du accepterar att: (a) samtidigt som vi kan hänvisa dig till externa aktivitetaktörer under resan ger vi inte någon garanti för deras tjänster; och (b) vi skall inte vara ansvariga för handlingar eller försummelser från dessa externa aktivitetsarrangörer och att du deltar i alla aktiviteter som anordnas av dessa tredje parter på deras villkor och på egen risk. Du bekräftar att du är tillräckligt pigg och frisk för att slutföra din resa och är medveten om att du inte lider av några medicinska skäl eller ett tillstånd som skulle hindra dig från att slutföra din resa; accepterar risken för (bland annat) förseningar, ändringar, förlust av eller skada på egendom, besvär och obehag; och accepterar följande av punkt nedan, du deltar i resan, och cyklar, på egen risk.

Ansvar 

Ingenting i dessa villkor begränsar eller utesluter vårt ansvar gentemot dig för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet. I den mån din egendom försvinner eller skadas på grund av våra handlingar eller försummelser, ska vi vara ansvariga för kostnaderna för att reparera eller byta ut någon sådan egendom, upp till maximalt 10.000 kr, och därför föreslår vi att du har detta i åtanke när du packar inför resan. Utan att det påverkar punkterna och hela vårt ekonomiska ansvar vare sig i kontrakt, kränkning (inklusive försumlighet) eller på annat sätt (inklusive ansvar för handlingar eller försummelser som våra anställda, agenter, konsulter och underleverantörer) mot dig, för eventuella brott mot dessa villkor ska beloppet begränsas till det som du betalade för din resa. Vi ska inte hållas ansvariga för: förlust av eller skada på egendom som orsakas av din egen handling eller oaktsamhet; eller anspråk för besvikelse; eller krav av ouppnådda önskemål och förväntningar; eller förlust som uppstått på grund av händelser utanför vår kontroll; förlust på grund av stöld av cyklar; förlust på grund av skada till följd av cykling på eller av vägen, om inte sådan skada orsakats av vår försumlighet; eller förlust I samband med din verksamhet, exempelvis förlorad data, utebliven vinst, förlust av affärer, förlust av kontrakt, förlust av goodwill eller annan affärs förlust som du kan åstadkommas till följd av brott mot dessa villkor; eller andra särskilda, indirekta eller följdförluster. Alla garantier, avtal och andra villkor som följer av lag eller sedvanerätt är, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, undantagna från dessa villkor. Ingenting i dessa villkor ska påverka dina lagstadgade rättigheter.

Synpunkter och klagomål, om du har några frågor när du är på din resa, vänligen framför dessa direkt med din Cycling Adventure guide och tillåt oss möjligheten att ta itu med dem omedelbart. Om du känner att ärendet är allvarligt, är du välkommen att kontakta vårt huvudkontor i Stockholm via telefon eller e-post.

Uppgiftsskydd

Vi kommer att använda de personliga uppgifter du uppger till; förse resan; behandla din betalning; och informera dig om liknande produkter eller tjänster som vi bistår med. Du accepterar att vi förser kreditupplysningsföretag med dessa uppgifter och att de kan föra register på alla sökningar de gör. Vi kommer inte ge dina personliga uppgifter till någon annan tredje part än den som uppges ovan.

Övrigt

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation, och vi kommer alltid att meddela dig skriftligen om detta händer, men det påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa villkor. Detta arrangemang är mellan dig och Cycling Adventure Stockholm. Ingen annan person skall ha några rättigheter att genomdriva något av dessa villkor. Var och en av punkterna i dessa termer verkar separat. Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av dem är olagliga, kommer de återstående punkterna förbli i full kraft och effekt. Om vi misslyckas med att insistera på att du utför någon av dina skyldigheter enligt dessa villkor, eller om vi inte uppfyller våra rättigheter mot dig, eller om vi dröjer med att göra det, det kommer inte att innebära att vi har avstått våra rättigheter mot dig och kommer inte innebära att du inte behöver uppfylla dessa skyldigheter. Om vi avstå en standard av dig, kommer vi bara göra det skriftligen, och det kommer inte att innebära att vi automatiskt kommer att avstå från en senare standard av dig. Dessa villkor regleras av Svensk lag. Både du och Cycling Adventure är överens om att underkasta sig den icke-exklusiva jurisdiktion Svenska domstolar.

Vanliga Förändringar

Alla förändringar som vi kan göra till dessa villkor i framtiden kommer att publiceras på denna sida och i förekommande fall, meddelas du via e-post. Kom tillbaka ofta för att se några uppdateringar eller ändringar i dessa Allmänna villkor.

Kontakt

Våra kontaktuppgifter finner du här.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av Svensk lag och du och vi är överens om att underkasta sig den icke-exklusiva jurisdiktion svenska domstolar i fråga om alla frågor som härunder.